Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Marcomm BV, gevestigd aan Postbus 2032, 4200 BA, te Gorinchem, ingeschreven bij de KvK onder nummer 23070332.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Marcomm BV: Marcomm BV en de handelsnaam Oldtimerreizen.eu ingeschreven bij de KvK onder nummer 23070332.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Marcomm BV voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Marcomm BV, waarbij in het kader van een door de Marcomm BV georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Marcomm BV, waarbij in het kader van een door de Marcomm BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: De reisovereenkomst gesloten tussen Marcomm BV en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Marcomm BV.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 1         Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Marcomm BV en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Marcomm BV, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Marcomm BV en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Marcomm BV zijn overeengekomen.

Artikel 2         Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen van Marcomm BV zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.
 3. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
 4. Marcomm BV kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Marcomm BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marcomm BV anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marcomm BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3         Totstandkoming en duur overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de door de Wederpartij en na ontvangst van de aanbetaling aan Marcomm BV.

Artikel 4         Inschrijving

 1. Voor aanvang van de reis is de Wederpartij verplicht er voor te zorgen dat het voertuig in goed onderhouden is en in goede staat verkeerd om dagelijks 300 km te rijden.
 2. De Wederpartij is verplicht er voor de zorgen dat de het voertuig beschikt over een APK.
 3. De Wederpartij is verplicht zijn voertuig van de verplichte verzekeringen te voorzien. Daarnaast dienst de Wederpartij zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering.
 4. Tijdens de reis gaat er geen technische ondersteuning mee. Eventuele calamiteiten zijn voor rekening en risico van de Wederpartijen.

Artikel 5         Inschrijving

 1. Inschrijving dient uiterlijk twee maanden voor aanvang van de reis te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Wederpartij kan zich voor de reis inschrijven zolang er nog plekken beschikbaar zijn. Het maximale aantal deelnemers is 50 personen en/of 25 deelnemende auto’s.
 3. De Wederpartij zal na inschrijving een ontvangstbevestiging ontvangen van Marcomm BV en instructies voor de aanbetaling.
 4. Het minimum aantal deelnemers per reis is 20 personen en/of 10 deelnemende auto’s. Bij onvoldoende deelnemers en/of in geval van overmacht heeft Marcomm BV het recht de Overeenkomst te annuleren. Marcomm BV zal dit uiterlijk één maand voor aanvang communiceren aan de Wederpartij.
 5. In geval van annulering door Marcomm BV een seminaar en/of training door Marcomm BV vindt er volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 6         Annulering

 1. De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst tot twee maanden voor aanvang van de reis kosteloos te annuleren.
 2. In geval van annulering door de Wederpartij twee maanden voor aanvang van de reis, zal Marcomm BV het volledige aanbetaalde bedrag terugstorten.
 3. In geval van annulering binnen twee maanden voor aanvang van de reis, zal Marcomm BV het aanbetaalde bedrag niet terugstorten. In dit geval kan de Wederpartij een beroep doen op zijn/haar annuleringsverzekering.
 4. In geval van overmacht is de Wederpartij niet verplicht het volledige aanbetaalde bedrag te voldoen.

Artikel 7         Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Marcomm BV de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Marcomm BV zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Marcomm BV de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Marcomm BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Marcomm BV proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Marcomm BV zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Marcomm BV kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Marcomm BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8         Uitvoering overeenkomst

 1. Marcomm BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Marcomm BV heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Marcomm BV heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Marcomm BV het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Marcomm BV niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Marcomm BV het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Marcomm BV.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Marcomm BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9         Prijzen en tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Marcomm BV.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Marcomm BV tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 10       Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

 1. Indien Marcomm BV bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Marcomm BV gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Marcomm BV het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Marcomm BV rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Marcomm BV alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 1. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 2. Marcomm BV zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Marcomm BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11       Koop en/of Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
 3. Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Marcomm BV het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Marcomm BV geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Marcomm BV het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
 6. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 7. Indien Marcomm BV niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Marcomm BV geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Marcomm BV in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 8. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Marcomm BV geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.
 9. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Marcomm BV met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Marcomm BV de Dienst volledig heeft verricht.
 10. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
 11. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Marcomm BV heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 12. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Marcomm BV uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 13. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Marcomm BV de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Marcomm BV uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Marcomm BV en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Marcomm BV. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 14. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 • reisovereenkomsten;
 • diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Marcomm BV geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 • producten en/of diensten op maat gemaakt.

Artikel 12       Levering

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 3. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Marcomm BV de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 13       Leverings- en uitvoeringstermijnen

 1. De leveringen uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de Marcomm BV opgegeven termijn.
 2. Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Marcomm BV gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Marcomm BV heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Marcomm BV schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Marcomm BV alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Marcomm BV zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Marcomm BV binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14       Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Marcomm BV.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15       Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Marcomm BV aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.
 2. De Opdrachtgever dient twee maanden voor aanvang van de reis een aanbetaling van 50% van de reissom te voldoen.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. Marcomm BV en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Marcomm BV en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Marcomm BV onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16       Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Marcomm BV van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 3. Marcomm BV heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Marcomm BV de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 17       Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Marcomm BV in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Marcomm BV totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 18       Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Marcomm BV het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Marcomm BV bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Marcomm BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Marcomm BV kan worden gevergd.
 1. Marcomm BV behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19       Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Marcomm BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Marcomm BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Marcomm BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Marcomm BV kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Marcomm BV kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.
 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Marcomm BV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Marcomm BV de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Marcomm BV niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Marcomm BV geleden schade.

Artikel 20       Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Marcomm BV of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Marcomm BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor Marcomm BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Marcomm BV in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Marcomm BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Marcomm BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Marcomm BV als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Marcomm BV zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Marcomm BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Marcomm BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21       Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Marcomm BV is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Marcomm BV.
 2. Marcomm BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Marcomm BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Marcomm BV is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Marcomm BV kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien Marcomm BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marcomm BV beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal  het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Marcomm BV aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Marcomm BV overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De Wederpartij dient de schade waarvoor Marcomm BV aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Marcomm BV te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Marcomm BV vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Marcomm BV of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 22       Vrijwaring

 1. De Wederpartij is verplicht voor aanvang van de reis een vrijwaringbewijs te tekenen waarin Marcomm BV gevrijwaard wordt voor eventuele schades ten gevolge van deelname aan de reis.
 2. De Wederpartij vrijwaart Marcomm BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 3. Indien Marcomm BV door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Marcomm BV zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Marcomm BV en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 23       Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Marcomm BV en de door Marcomm BV (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Marcomm BV ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 24       Intellectuele eigendom

 1. Marcomm BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Marcomm BV behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 25       Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Marcomm BV verstrekt, zal Marcomm BV zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Marcomm BV mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is Marcomm BV niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Marcomm BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Marcomm BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Marcomm BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De Wederpartij gaat akkoord dat Marcomm BV de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 6. Marcomm BV behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 26       Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
 4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 27       Klachtenregeling

 1. Indien de Wederpartij een klacht heeft kan de Wederpartij per e-mail aan Marcomm BV een klacht indienen.
 2. De Wederpartij dient een klacht binnen twee weken bij Marcomm BV in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaand van de klacht.
 3. Marcomm BV behandelt alle klachten vertrouwelijk.
 4. Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Marcomm BV de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer Marcomm BV de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.
 5. Marcomm BV zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Artikel 28       Wijziging algemene voorwaarden

 1. Marcomm BV heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Marcomm BV zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.Marcomm BV heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 6. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 7. Marcomm BV zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 8. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 9. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 29       Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Marcomm BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Artikel 30       Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 23070332.